Kelma tal-Ħajja ta’ Frar

Download pdf


“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra” (Ġw 6, 37).

Hekk stqarr Ġesù meta kien qed ikellem lill-folla. Wara l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż, in-nies bdiet tfittxu u talbitu sinjal ieħor biex tkun tista’ temmen fih. Ġesù juri li Hu nnifsu hu sinjal tal-imħabba t’Alla; anzi, hu l-Iben mibgħut mill-Missier biex jilqa’ u jreġġa’ lura ʹl kulħadd lejn Daru, b’mod partikolari lil kull bniedem, maħluq xbieha Tiegħu. Iva, għax il-Missier diġà beda jiġbed lil kulħadd lejn Ġesù , billi f’qalbna lkoll poġġa x-xewqa għal ħajja sħiħa, jiġifieri għal komunjoni m’Alla u ma’ kull bniedem ieħor. Għalhekk Ġesù m’hu se jkeċċi ʹl ħadd, ikun kemm ikun ʹil bogħod minn Alla, għax din hi r-rieda tal-Missier: li ħadd ma jintilef.

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra”.

Kemm hi aħbar tajba din: Alla jħobb lil kulħadd b’imħabba mill-aktar kbira. L-għożża u l-ħniena tiegħu qegħdin hemm lesti għal kull bniedem. Hu Missier kollu sabar u ħniena li jistenna ʹl kulħadd jimxi warajh. Hu jsejħilna billi jqiegħed leħen ġewwa fina biex nimxu warajH.
Ħafna drabi aħna nies suspettużi: dan għalfejn Ġesù lest li jilqagħni? X’inhu dak li jrid minni? Fil-verità Ġesù jitlobna biss li ninġibdu lejh, billi nwarrbu dak li hemm f’qalbna ħalli nilqgħu mħabbtu ġewwa fina, imħabba li Hu jagħtihielna b’xejn.

Imma din hi wkoll stedina li ssejħilna nkunu nies responsabbli. Infatti, jekk inħossu din l-għożża kollha ta’ Ġesù, irridu aħna nilqgħu Lilu f’kull proxxmu : raġel jew mara, żagħżugħ jew anzjan, b’saħħtu jew xiħ, tal-istess kultura tagħna jew le… U ma rridu nkeċċu ʹl ħadd.

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra”.

Fil-belt Kanadiża ta’ Québec, hemm komunità Nisranija li tgħix il-Kelma tal-Ħajja u li timpenja ruħha biex tilqa’ ħafna familji li jaslu hemm minn ħafna nħawi tad-dinja: Franza, Eġittu, Sirja, Libanu, Kongo… Kollha jiġu milqugħa u mgħejjuna, biex jinserixxu ruħhom sew. Dan ifisser twieġeb għall-ħafna mistoqsijiet tagħhom, timlielhom il-formuli bħala refuġjati jew residenti, tikkuntattja l-iskejjel ta’ wliedhom, teħodhom biex isiru jafu l-inħawi tal-belt fejn joqogħdu. Importanti wkoll li jinkitbu għall-korsijiet tal-Franċiż u x’iridu jagħmlu biex isibu x-xogħol.

Guy e Micheline kitbulna hekk: “Familja Sirjana li ħarbet mill-gwerra, marret il-Kanada fejn saret taf familja oħra li kienet għadha kif waslet hemm u li kienet tħossha mitlufa. Permezz tal-Internet organizzat xibka ta’ solidarjetà, u bl-għajnuna ta’ ħafna ħbieb kisbet kulma kienu jeħtieġu: sodod, sufani, imwejjed, siġġijiet, borom u platti, ilbies u ġugarelli għat-tfal mogħtija minn tfal oħra tal-familji tagħna, imħeġġin jagħmlu hekk mill-ġenituri tagħhom. Huma qalgħu aktar minn dak li kienu jeħtieġu u, min-naħa tagħhom, għenu familji foqra oħra li jgħixu fl-istess blokka ta’ appartamenti. Il-Kelma tal-ħajja ta’ dak ix-xahar kienet taqbel ħafna ma’ dan: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek!’”.

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra”.

Dan hu mod kif f’ħajjitna nistgħu ngħixu din il-Kelma t’Alla: billi nkunu xhieda ta’ kemm Alla jinsab qrib ta’ kull proxxmu tagħna. Din il-meditazzjoni ta’ Chiara turina l-imħabba kollha ħniena: “[…] l-imħabba tiftħilna qalbna u dirgħajna biex ngħinu ʹl min m’għandu xejn, […], lil min f’ħajtu għadda minn ħafna tiġrib, lill-midinba li nidmu. Imħabba li tagħraf tilqa’ l-proxxmu li jkun qabad triq ħażina, lill-ħbieb, aħwa jew nies li ma nafux, u li taħfrilhom u tibqa’ dejjem taħfrilhom. […] Imħabba li ma tkejjel xejn u li ma titkejjilx. […] Imħabba li warrdet bil-bosta, li tħobb lil kulħadd, aktar konkreta minn qatt qabel. Infatti f’qalbna nħossu jinbtu sentimenti li jixbhu ʹl dawk ta’ Ġesù, ma’ kull min niltaqgħu nħossu jinbet fuq fommna l-kliem ta’ Ġesù: “Nitħassarhom lil dawn in-nies” (ara Mt 15, 32). […] Il-ħniena hi l-aħħar espressjoni tal-karità, hi dik li twettaqha. U l-karità tegħleb it-tbatija, għax it-tbatija nsibuha biss f’din il-ħajja, filwaqt li l-imħabba tibqa’ anki fil-ħajja l-oħra. Alla jippreferi l-ħniena mis-sagrifiċċju” .

Letizia Magri

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra” (Ġw 6, 37).

Hekk stqarr Ġesù meta kien qed ikellem lill-folla. Wara l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż, in-nies bdiet tfittxu u talbitu sinjal ieħor biex tkun tista’ temmen fih. Ġesù juri li Hu nnifsu hu sinjal tal-imħabba t’Alla; anzi, hu l-Iben mibgħut mill-Missier biex jilqa’ u jreġġa’ lura ʹl kulħadd lejn Daru, b’mod partikolari lil kull bniedem, maħluq xbieha Tiegħu. Iva, għax il-Missier diġà beda jiġbed lil kulħadd lejn Ġesù , billi f’qalbna lkoll poġġa x-xewqa għal ħajja sħiħa, jiġifieri għal komunjoni m’Alla u ma’ kull bniedem ieħor. Għalhekk Ġesù m’hu se jkeċċi ʹl ħadd, ikun kemm ikun ʹil bogħod minn Alla, għax din hi r-rieda tal-Missier: li ħadd ma jintilef.

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra”.

Kemm hi aħbar tajba din: Alla jħobb lil kulħadd b’imħabba mill-aktar kbira. L-għożża u l-ħniena tiegħu qegħdin hemm lesti għal kull bniedem. Hu Missier kollu sabar u ħniena li jistenna ʹl kulħadd jimxi warajh. Hu jsejħilna billi jqiegħed leħen ġewwa fina biex nimxu warajH.
Ħafna drabi aħna nies suspettużi: dan għalfejn Ġesù lest li jilqagħni? X’inhu dak li jrid minni? Fil-verità Ġesù jitlobna biss li ninġibdu lejh, billi nwarrbu dak li hemm f’qalbna ħalli nilqgħu mħabbtu ġewwa fina, imħabba li Hu jagħtihielna b’xejn.

Imma din hi wkoll stedina li ssejħilna nkunu nies responsabbli. Infatti, jekk inħossu din l-għożża kollha ta’ Ġesù, irridu aħna nilqgħu Lilu f’kull proxxmu : raġel jew mara, żagħżugħ jew anzjan, b’saħħtu jew xiħ, tal-istess kultura tagħna jew le… U ma rridu nkeċċu ʹl ħadd.

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra”.

Fil-belt Kanadiża ta’ Québec, hemm komunità Nisranija li tgħix il-Kelma tal-Ħajja u li timpenja ruħha biex tilqa’ ħafna familji li jaslu hemm minn ħafna nħawi tad-dinja: Franza, Eġittu, Sirja, Libanu, Kongo… Kollha jiġu milqugħa u mgħejjuna, biex jinserixxu ruħhom sew. Dan ifisser twieġeb għall-ħafna mistoqsijiet tagħhom, timlielhom il-formuli bħala refuġjati jew residenti, tikkuntattja l-iskejjel ta’ wliedhom, teħodhom biex isiru jafu l-inħawi tal-belt fejn joqogħdu. Importanti wkoll li jinkitbu għall-korsijiet tal-Franċiż u x’iridu jagħmlu biex isibu x-xogħol.

Guy e Micheline kitbulna hekk: “Familja Sirjana li ħarbet mill-gwerra, marret il-Kanada fejn saret taf familja oħra li kienet għadha kif waslet hemm u li kienet tħossha mitlufa. Permezz tal-Internet organizzat xibka ta’ solidarjetà, u bl-għajnuna ta’ ħafna ħbieb kisbet kulma kienu jeħtieġu: sodod, sufani, imwejjed, siġġijiet, borom u platti, ilbies u ġugarelli għat-tfal mogħtija minn tfal oħra tal-familji tagħna, imħeġġin jagħmlu hekk mill-ġenituri tagħhom. Huma qalgħu aktar minn dak li kienu jeħtieġu u, min-naħa tagħhom, għenu familji foqra oħra li jgħixu fl-istess blokka ta’ appartamenti. Il-Kelma tal-ħajja ta’ dak ix-xahar kienet taqbel ħafna ma’ dan: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek!’”.

“Min jiġi għandi ma nkeċċihx ʹil barra”.

Dan hu mod kif f’ħajjitna nistgħu ngħixu din il-Kelma t’Alla: billi nkunu xhieda ta’ kemm Alla jinsab qrib ta’ kull proxxmu tagħna. Din il-meditazzjoni ta’ Chiara turina l-imħabba kollha ħniena: “[…] l-imħabba tiftħilna qalbna u dirgħajna biex ngħinu ʹl min m’għandu xejn, […], lil min f’ħajtu għadda minn ħafna tiġrib, lill-midinba li nidmu. Imħabba li tagħraf tilqa’ l-proxxmu li jkun qabad triq ħażina, lill-ħbieb, aħwa jew nies li ma nafux, u li taħfrilhom u tibqa’ dejjem taħfrilhom. […] Imħabba li ma tkejjel xejn u li ma titkejjilx. […] Imħabba li warrdet bil-bosta, li tħobb lil kulħadd, aktar konkreta minn qatt qabel. Infatti f’qalbna nħossu jinbtu sentimenti li jixbhu ʹl dawk ta’ Ġesù, ma’ kull min niltaqgħu nħossu jinbet fuq fommna l-kliem ta’ Ġesù: “Nitħassarhom lil dawn in-nies” (ara Mt 15, 32). […] Il-ħniena hi l-aħħar espressjoni tal-karità, hi dik li twettaqha. U l-karità tegħleb it-tbatija, għax it-tbatija nsibuha biss f’din il-ħajja, filwaqt li l-imħabba tibqa’ anki fil-ħajja l-oħra. Alla jippreferi l-ħniena mis-sagrifiċċju” .

Letizia Magri

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.