Kelma tal-Ħajja ta’ April

Niżżel il-fuljett tal-Kelma tal-Ħajja bil-Malti


“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu” (Mk 16, 15).

Fil-Vanġelu ta’ San Mark naqraw l-aħħar kliem li qal Ġesù Rxoxt meta deher lill-appostli.

Huma kienu mdawrin ilkoll mal-mejda, kif rajniehom flimkien ma’ Ġesù anki qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu, imma din id-darba l-komunità ċkejkna ġġor fiha sinjali tal-falliment: issa jinsabu ħdax, flok it-tnax li Ġesù ried miegħu, u fis-siegħa tas-salib wieħed minn dawk preżenti kien ċaħdu, filwaqt li ħafna minnhom ħarbu.

F’din il-laqgħa deċiżiva Ġesù, li kien għadu kif qam mill-mewt, ċanfarhom talli ma kenux emmnu lil min kien xhud tal-Irxoxt[1]. Imma fl-istess ħin, Hu kkonferma l-istess għażla: minkejja d-dgħufija tagħhom, tahom mill-ġdid l-aħbar tal-Vanġelu, dik l-Aħbar Tajba li hi Huwa stess, bil-ħajja u l-kliem tiegħu.

Wara dan id-diskors solenni, Ġesù Rxoxt reġa’ lura għand il-Missier, imma fl-istess ħin Hu “jibqa’” mad-dixxipli tiegħu, billi kkonferma kliemhom b’sinjali mirakolużi.

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu”.

Għalhekk il-komunità ta’ Ġesù, mibgħuta biex tkompli l-istess missjoni tiegħu, mhijiex magħmula minn nies perfetti, imma minn nies imsejħa qabel xejn biex “jibqgħu” miegħU[2], biex iħossu l-preżenza tiegħu u mħabbtu mimlija sabar u ħniena. Imbagħad, bis-saħħa ta’ din l-esperjenza, huma jintbagħtu biex “ixandru lill-ħolqien kollu” li Alla jinsab qrib tagħna lkoll.

Bla ebda dubju, is-suċċess tal-missjoni ma tiddependix mill-ħiliet personali tagħhom, imma jserraħ fuq il-preżenza ta’ Ġesù fosthom. Hu jafda Lilu nnifsu f’idejn id-dixxipli u l-komunità ta’ dawk li jemmnu fiH. Għalhekk aktar ma jgħixu l-Vanġelu u jxandruh, aktar jikber fihom[3].

Mela dak li nistgħu nagħmlu aħna bħala Nsara hu li nwasslu l-imħabba t’Alla bi kliemna u b’ħajjitna. Biex nagħmlu hekk irridu noħorġu barra minna nfusna bil-kuraġġ u l-ġenerożità, biex noffru ʹl kulħadd it-teżori tal-Irxoxt li jiftħulna qalbna għat-tama.

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu”.

Jiġifieri dejjem għandna nkunu xhieda ta’ Ġesù u qatt tagħna nfusna. Anzi aħna mitluba “niċħdu” lilna nfusna, “niċkienu” aħna biex jikber Hu. Fina rridu nagħmlu wisa’ għall-qawwa tal-Ispirtu, li jħeġġiġna nkunu lkoll aħwa ta’ xulxin: “[…] Irrid nimxi wara l-Ispirtu s-Santu li, kull darba li jien niltaqa’ ma’ ħija jew oħti, iħejjini biex “insir ħaġa waħda” miegħu jew magħha, biex naqdihom b’mod perfett; Hu jagħtini l-qawwa li nħobbhom fil-każ li jkunu għedewwa tiegħi; jimlieni bil-ħniena biex naħfrilhom u biex nifhem x’jeħtieġu; biex meta jasal il-waqt, jagħtini l-ħeġġa nxandrilhom l-aktar affarijiet sbieħ li hemm f’qalbi […]. Permezz ta’ mħabbti huma jaraw u jħossu l-imħabba ta’ Ġesù. […] Bl-imħabba t’Alla f’qalbna nistgħu naslu ʹl bogħod, u nwasslu l-iskoperta tagħna lil ħafna […] wara li fina huma jaraw l-imħabba t’Alla, huma jibdew isiru “ħaġa waħda” magħna, biex hekk flimkien ngħinu ʹl xulxin, naqsmu bejnietna ħsibijiet, sentimenti u proġetti ġodda. Imbagħad inkunu nistgħu nagħtu raġuni tal-imġiba tagħna u dan ikun don ta’ mħabbitna lejn xulxin”[4].

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu”.

“Lill-ħolqien kollu”: b’għajnejn ġodda niskopru li aħna nagħmlu parti mill-mużajk kbir tal-Ħolqien, ħaġa li fi żminijietna sirna aktar konxji tagħha. Iż-żgħażagħ sikwit issibhom minn ta’ quddiem f’din il-mixja tagħna l-bnedmin; skont l-istil tal-Vanġelu, huma jistqarru b’għemilhom dak li jwasslu bi kliemhom.

Robert hu żagħżugħ minn New Zealand li qasam l-esperjenza tiegħu on-line[5] : “Bħalissa qed nagħmlu ħilitna biex fin-naħat tagħna jsir ir-restawr meħtieġ fil-port ta’ Porirua, li jinsab fin-naħa t’isfel tar-reġjun ta’ Wellington. F’din l-inizzjattiva qed jieħdu sehem l-awtoritajiet tal-post, il-komunità Kattolika tal-Maori u t-tribù lokali. Il-mira tagħna hi li ngħinu ʹl din it-tribù biex isir ir-restawr fil-port tagħhom, inkunu ċerti li l-ilma li jgħaddi minnu jkun nadif u li jkunu jistgħu jistagħdu għall-arzell u l-ħut bla ebda biża’ ta’ tniġġis. Dawn l-inizzjattivi rnexxew u ħolqu spirtu ta’ komunità magħquda flimkien.

L-isfida tagħna hi li din ma tkunx xi ħaġa ta’ darba u li din l-inizzjattiva tibqa’ għaddejja biex b’hekk tibqa’ tinħass id-differenza”.

Letizia Magri

[1] Ara Mk 16, 9-13.
[2] Ara Mk 3, 14-15.
[3] Ara Konċilju Vatikan II, Kostituzzjoni dommatika fuq ir-Rivelazzjoni Divina Dei Verbum, nru. 8.
[4] C. Lubich, Kelma tal-Ħajja, Ġunju 2003, fil-ktieb Parole di Vita, ta’ Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) pġ. 691-692.
[5] Biex taqra din l-esperjenza u oħrajn magħha f’ħafna lingwi idħol hawn: http://www.unitedworldproject.org/workshop.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.