Kelma tal-Ħajja ta’ Marzu

Niżżel il-fuljett tal-Kelma tal-Ħajja bil-Malti


“Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija” (Sal 51[50], 12).

F’dan iż-żmien tar-Randan aħna mistednin ngħixu din is-sentenza li nsibuha fis-Salm numru 51. Fil-vers 12 insibu din it-talba magħmula b’ħeġġa u b’umiltà kbira: ‘Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija.’ Dan il-kliem hu magħruf bħala l-“Miserere” (“Ħniena”). L-awtur ta’ dan is-salm jibda billi jfittex fl-aktar partijiet moħbija tar-ruħ tal-bniedem li bihom nagħrfu kemm aħna msejkna quddiem Alla u, fl-istess ħin, l-għatx kbir tagħna biex ningħaqdu ma’ Min jista’ jiksbilna grazzji kbar, mogħtija lilna bi ħniena liema bħalha.

“Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija”.

Is-salm jaf il-bidu tiegħu lil ġrajja magħrufa ħafna fil-ħajja tas-sultan David. Alla kien għażlu biex jieħu ħsieb il-poplu Lhudi u jmexxih fl-ubbidjenza lejn il-Patt. Imma hu kiser il-liġi u ma tax każ tal-missjoni li ngħatatlu. Wara li għamel adulterju ma’ Betsabea, bagħat lil Urija, ir-raġel tagħha, fuq quddiemnett
għall-gwerra, fejn hemm tilef ħajtu. Il-profeta Natan urieh kemm kienet kbira ħżunitu u għenu jagħraf id-dnub tiegħu. B’hekk għal David kien wasal iż-żmien li jistqarr dan id-dnub u jerġa’ jagħmel paċi m’Alla.

“Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija”.

L-awtur ta’ dan is-salm ipoġġi fuq fomm is-sultan talb qawwi ħafna li joħroġ mis-sogħba kbira u l-fiduċja fil-maħfra t’Alla: “ħassar ħtijieti”, “naddafni”, “saffini”. Saħansitra, f’dan il-vers juża l-kelma “oħloq”, biex biha juri li Alla biss jista’ jeħles il-bniedem min-nuqqas ta’ ħila tiegħu. B’dan l-għarfien nindunaw li Hu biss jista’ jagħmilna ħlejjaq ġodda, jagħtina “qalb safja”. Hu biss jista’ jimliena bl-ispirtu tiegħu li jagħti l-ħajja u bil-ferħ Tiegħu. Hu biss jibdel mill-qiegħ ir-rabta tagħna ma’ Alla u mal-ħlejjaq l-oħra, u mal-ħolqien kollu.

“Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija”.

Kif nistgħu ngħixu din il-Kelma tal-ħajja? L-ewwel pass li jeħtiġilna nagħmlu hu li nagħrfu li aħna midinbin u neħtieġu l-maħfra t’Alla. Irridu nġibu ruħna quddiemu b’fiduċja mill-aktar kbira. Għandu mnejn l-iżbalji li naqgħu spiss fihom jaqtgħulna qalbna u jagħlquna fina nfusna. Għalhekk jeħtieġ inbexxqu ftit il-bieb ta’ qalbna. Chiara Lubich, fis-sena 1940, kitbet ittra lil xi ħadd li kien iħossu bla ħila minħabba l-miżerji tiegħu: “Irridu nwarrbu minn moħħna kull ħsieb ieħor, filwaqt li nemmnu li Ġesù jinġibed lejna jekk aħna b’umiltà u mħabba kbira nistqarru dnubietna. Aħna, min-naħa tagħna, m’għandna xejn u ma nagħmlu xejn għajr miżerji. Hu, min-naħa tiegħu, m’għandux għajr kwalità waħda lejna: il-Ħniena.

Ruħna tista’ tingħaqad miegħu biss billi toffrilu mhux il-virtujiet tagħha, imma dnubietha! […] Jekk Ġesù ġie fid-dinja, jekk Hu sar bniedem, jekk hemm xi ħaġa li tant jixtieq […] hi biss: li jkun is-Salvatur tagħna, it-Tabib tagħna! Ma jixtieq xejn aktar minn hekk” 1.

“Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġedded fija”.

Wara li naqalgħu l-maħfra rridu nżommu f’moħħna l-għajnuna ta’ ħutna, għax issaħħa
tan-Nisrani tiġi mill-komunità; irridu nintefgħu nħobbu ʹl ħutna b’mod konkret, ikunu min ikunu. “Dak li hu mitlub minna hu li nħobbu lil xulxin, b’imħabba li taqdi, tifhem, tagħraf tagħmel tagħha t-tbatija, it-taqtigħ il-qalb, u l-ferħ ta’ ħutna; b’dik l-imħabba li tgħatti kollox, taħfer kollox, li hi tipika tan-Nisrani” 2.

Fl-aħħarnett, Papa Franġisku jgħid: “Il-maħfra t’Alla […] hi l-ikbar sinjal tal-ħniena tiegħu. Hi grazzja minn Alla u kull min jirċeviha hu msejjaħ jaqsamha ma’ kull min jiltaqa’. Dawk kollha li l-Mulej ipoġġi ħdejna, il-familjari, il-ħbieb, il-kollegi, il-parruċċani… ilkoll kemm huma jeħtieġu l-ħniena t’Alla, kif neħtiġuha aħna wkoll. Kemm hi sabiħa l-maħfra, imma anki int, jekk trid li taqla’ l-maħfra, trid taħfer inti wkoll. Aħfer! […] biex tkun xhud tal-maħfra tiegħu, li ssaffina u tibdlilna ħajjitna” 3.

Augusto Parody Reyes
u t-team tal-Kelma tal-Ħajja

1. C. Lubich, Lettere 1943-1960, ta’ F. Gillet, (Opere di Chiara Lubich 4/1), Città Nuova, Ruma 2022; pġ. 350.
2. C. Lubich, Kelma tal-Ħajja Mejju 2002, fil-ktieb Parole di Vita, ta’ Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5), Città Nuova, Ruma
2017, pġ. 658-659.
3. PAPA FRANĠISKU, Udjenza Ġenerali, Il-ħniena tħassar id-dnub, 30 ta’ Marzu 2016.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.