Kelma tal-Ħajja ta’ Jannar

Niżżel il-fuljett tal-Kelma tal-Ħajja bil-Malti


“Int għandek tħobb il-Mulej… u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek” (Lq 10, 27).

Din is-sena, il-Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Insara1 qed tistedinna nirriflettu fuq  il-kliem li jidher  hawn fuq u li nsibuh ukoll fit-Testment il-Qadim2. Fi triqtu lejn Ġerusalemm, Ġesù ltaqa’ ma’ wieħed għaref tal-liġi li staqsih: “Mgħallem, x’għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta’ dejjem?”. B’hekk bdiet diskursata bejniethom, u Ġesù wieġbu b’mistoqsija oħra: “Fil-liġi x’hemm miktub?”3. U l-għaref tal-liġi wieġbu: “Inħobbu ʹl Alla u lill-proxxmu tagħna”, u hekk wieġeb għall-mistoqsija li kien għamel hu stess. Il-Liġi u l-Profeti huma kollha miġbura f’din l-imħabba.

“Int għandek tħobb il-Mulej… u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek”.

“U l-proxxmu tiegħi min hu?”, reġa’ staqsieh dak l-imgħallem tal-liġi. Ġesù wieġbu bil-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb. Hu ma qagħadx isemmi min jista’ jkun il-proxxmu tagħna, imma wrieh li rridu nġibu ruħna bi ħniena kbira f’dak kollu li nagħmlu mal-oħrajn. Aħna stess irridu nsiru “proxxmu” għall-oħrajn. Irridu nistaqsu lilna nfusna: “Issa jien, ta’ min jiena proxxmu?”.

Kif għamel dan is-Samaritan, hekk aħna rridu nieħdu ħsieb ħutna meta jkunu fil-bżonn, billi naraw x’għandna nagħmlu fis-sitwazzjonijiet li jkunu jinsabu fihom. U dan irridu nagħmluh bla biża’ ta’ xejn. Irid ikollna mħabba li tkun lesta tgħin, twieżen u tagħmel il-qalb lil kulħadd.

Fl-oħrajn irridu naraw lilna nfusna u nagħmlu magħhom dak li nixtiequ li ħaddieħor jagħmel magħna. Din insejħulha “r-regola tad-deheb” li nsibuha fir-reliġjonijiet kollha. Gandhi jfissirha b’dan il-mod: “Inti u jien, aħna ħaġa waħda. Ma nistax inweġġgħek bla ma nweġġa’ lili nnifsi”4.

“Int għandek tħobb il-Mulej… u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek”.

“Jekk nibqgħu indifferenti u ma nagħmlu xejn quddiem il-bżonnijiet tal-proxxmu tagħna, kemm materjali kif ukoll spiritwali, ma nistgħux ngħidu li nħobbu ʹl-proxxmu tagħna bħalma nħobbu lilna nfusna. Ma nistgħux ngħidu li nħobbuh kif ħabbu Ġesù. F’komunità li trid tispira ruħha mill-imħabba li għallimna Ġesù, ma nistgħux nagħmlu differenza bejnietna u ma nistgħu nittraskuraw lil ħadd. […]. Sakemm nibqgħu nħarsu lejn il-proxxmu tagħna bħala xi ħadd barrani, xi ħadd li ma jħalliniex bi kwietna u jfixkel il-proġetti tagħna, ma nistgħux ngħidu li nħobbu ʹl Alla b’qalbna kollha”5.

“Int għandek tħobb il-Mulej… u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek”.

Il-ħajja hi magħmula minn dak li jseħħ fil-mument preżenti. Meta nindunaw b’dawk in-nies li jinsabu qrib tagħna, u nagħrfu nisimgħu ʹl-oħrajn, il-ħajja ssir aktar interessanti u nagħmlu dak li qatt ma konna nobsru li nistgħu nagħmlu. Hekk ġralha Victoria:

“Fil-knisja bqajt milquta bil-vuċi sabiħa ħafna ta’ mara Afrikana li kienet qiegħda ħdejja. Fraħtilha u ħeġġiġtha biex tingħaqad mal-kor tal-parroċċa. Bdejna nitkellmu ftit u sirt naf li hi kienet soru mill-Guinea, fi triqtha lejn Madrid. Qaltli li fl-istitut fejn kienet hi, kienu jilqgħu trabi u tfal żgħar abbandunati li jrabbuhom u jieħdu ħsiebhom sa ma jikbru, jidħlu l-università, jew jitgħallmu xi sengħa. Qaltli wkoll li għandhom post fejn iħitu imma li m’għandhomx magni biżżejjed.

Offrejt li ngħinha biex issib magni oħra, u poġġejt it-tama tiegħi f’Ġesù, ċerta li Hu jismagħna u jħeġġiġna nibqgħu nħobbu sal-aħħar.

Wieħed ħabib tiegħi kien jaf lil xi ħadd tas-sengħa. Dan kien kuntent li jieħu sehem f’din il-katina ta’ mħabba. Sewwa u tana tmien magni u sab ukoll magna oħra li tgħaddi l-ħwejjeġ. Koppja li nafuha li kienet sejra għal jumejn vaganza, bidlu l-programm tagħhom u għamlu vjaġġ itwal biex setgħu jieħdu dawn il-magni Madrid. U hekk, “il-magni tat-tama”, bi vjaġġ twil bil-baħar u bl-art, waslu sa Malabo. Fil-Guinea bilkemm setgħu jemmnu! Fil-messaġġi li bagħtulna stajna nindunaw bil-gratitudni tagħhom!”.

Patrizia Mazzola
u t-team tal-Kelma tal-Ħajja

1. Din tiġi ċċelebrata bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar. Is-siltiet ta’ talb għal din is-sena ġew ippreparati minn tim ekumenika mill-Burkina Faso.

2. Ara Dt 6, 4-5 u Lv 19, 18.

3. Lq 10, 25.

4. C. Lubich, L’arte di amare, Città Nuova, Ruma 2005, pġ. 24.

5. C. Lubich, Kelma tal-Ħajja ta’ Novembru 1985, fil-ktieb, Parole di Vita, ta’ Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Ruma 2017) pġ. 340-341.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.