Nieħdu aħna l-inizjattiva

“(…) Xi darba s-soċjetà kienet mibnija fuq sisien tassew insara  u kienet tagħraf sew it-tajjeb mill-ħażin. Illum l-affarijiet huma xort’oħra: f’isem il-libertà, li mhi libertà vera xejn, it-tajjeb u l-ħażin,  tħares il-liġi t’Alla jew ma tħarishiex qed jitpoġġew fuq l-istess pjan. Ninsabu f’deżert ġdid,  fejn dak li qed jinqered mhumiex id-djar, il-knejjes, il-palazzi, imma l-liġijiet morali u bħala konsegwenza l-kuxjenzi.

U allura x’ser nagħmlu? M’għandniex armi  biex nagħmlu l-ġlieda tagħna ħalli nwasslu l-maħfra u l-imħabba ta’ Kristu lill-bnedmin meta dawn ftit li xejn jagħtu kas tad-dnub?

Le, m’aħniex mingħajr armi.

Għalina, din id-dinja ddekonsagrata għandha wiċċ: dak ta’ Ġesù abbandunat, li fih is-sagru u d-divin  inħeba kollu. Fih,  Alla li ħassu abbandunat minn Alla, naraw  kull sitwazzjoni negattiva. Huwa f’ismu u għal imħabbtu li nsibu l-forza biex inħobbu dak li llum ma tantx hu ta’ min iħobbu.

Bil-fjamma mkebbsa f’qalbna,  nagħmlu bħal Alla tagħna  li dejjem jieħu Hu l-inizjattiva, u nersqu qrib dawk li niltaqgħu magħhom. U Alla fina jqajjem u jdawwal il-kuxjenzi, iqanqal l-indiema, jagħti mill-ġdid it-tama, ikebbes l-entużjażmu,  iva, jpoġġi fil-qlub ta’ ħafna x-xewqa li jibdew jgħixu mill-ġdid ma’ Kristu, li jgħixu lil Kristu.

Mela, dawn huma t-tliet proponimenti: inżommu n-nar jaqbad fi qlubna, inkunu aħna l-ewwel li nħobbu, u nħobbu b’mod sħiħ bla ebda limitu; dan ifisser li nħobbu b’mod li nwasslu lil kulħadd biex jgħix l-Ideal tagħna, li hu li jgħix lil Kristu. (…)

Nagħlaq billi b’ħerqa nawgura lil kulħadd sena ġdida qaddisa,  mimlija grazzji . Din hi r-raba’ sena tal-Vjaġġ Qaddis tagħna”.

Chiara Lubich
(Kollegament CH, 3 ta’ Jannar 1985)


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.